Pridruži se nam

V Društvo BELIS smo vabljeni vsi, ki se zavedamo pomena srečnega življenja s prevzemom lastne odgovornosti za svoje dobro in hkrati za dobro skupnosti oz. družbe kot celote ter okolja, in sicer v okviru etičnih in moralnih vrednot, naravnih zakonov ter matematične logike.

Članstvo

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS), ki si to želi. Član društva lahko postane tudi tuj državljan, če izpolnjuje pogoje kot vsak državljan RS. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Vsak član se obveže, da bo njegovo delovanje skladno z načeli in nameni društva, navedenimi v tem statutu. Društvo ima redne in častne člane.

Dolžnosti članov društva so, da:

 • volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • kreativno sodelujejo pri delu društva,
 • sodelujejo na prireditvah društva,
 • spoštujejo statut ter odločbe in sklepe organov društva,
 • z osebnim zgledom in prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
 • plačujejo članarino kot prostovoljni prispevek po lastni presoji,
 • skrbijo za ugled društva v javnosti,
 • se strinjajo s statutom s podpisom,
 • volijo na občnem zboru.

Pravice članov društva so, da:

 • volijo in so izvoljeni v organe društva
 • kreativno sodelujejo pri delu društva
 • so seznanjeni s programom društva in njegovim finančno-materialnim poslovanjem
 • udejanjajo svoje projekte v okviru dejavnosti društva
 • sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.

Članarina

Član društva plačuje višino letne članarine po njegovi lastni presoji.

Ostale podrobne informacije o članstvu lahko najdemo v Statutu Društva BELIS

Prijava – vpisnica

Za sprejem v članstvo društva se napiše prošnjo oz. prijavo. To storimo s klikom na spodaj navedeno spletno povezavo »e-Vpis novega člana«. Odpre sem nam obrazec, ki vsebuje tudi Statut društva, ki ga v celoti preberemo in obrazec izpolnimo z vsemi potrebnimi podatki. Z lastnoročnim podpisom (velja tudi v natipkani obliko s polnim imenom in priimkom) tega obrazca se obvežemo, da sprejemamo Statut društva in da se bomo po njem ravnali. Na koncu obrazca koncu s klikom na gumb »Submit« (oddaj) potrdimo prijavo. S tem se prijava odda v predogled in v potrditev Odboru društva.

V kolikor je prijava nepopolna, vas bomo iz društva v nekaj dneh kontaktirali in povprašali za dopolnitev. V primeru popolne prijave pa boste po pošti prejeli (1) pisno dobrodošlico, ki je hkrati tudi povabilo v skupnost BELIS, kjer nas člane varuje predvsem statut s svojimi etičnimi in moralnimi načeli, z naravnimi zakoni, z matematično logiko in je skladen z Ustavo Slovenije. V tej pošti bodo priloženi tudi: (2) Članska izkaznica BELIS s pogodbeno obvezo, (3) Namera pisnega dogovora in dogovor, (4) Vizitka s podatki, (5) Podatki za prostovoljne prispevke.

Dobrodošel! Dobrodošla!

Vpisnica za članstvo, ki jo lahko pošljete po pošti

V primeru, da se želite pridružiti v našo sredino in niste vešči izpolnjevanja elektronskih obrazcev, smo za vas pripravili obrazec klasične prijavnice. Vabimo vas, da s klikom na spodaj navedeno spletno povezavo »Vpisnica« odprete obrazec, ga natisnete in v celoti izpolnite z vsemi potrebnimi podatki ter se lastnoročno podpišete.  Vašo prijavo pošljete na naš naslov:

Društvo za srečno življenje BELIS
Ziherlova ulica 39 (p.p. 4414)
1124 Ljubljana.